"La historia que se forja en la vida cotidiana no se puede comprender sin conocer el pasado" El Estado del Mundo Junior de Akal

Falando en prata
Lembra autoavaliar a tarefa ao rematar a entrada:

0,5
1
1,5
2
E
N
T
R
A
D
A

B
L
O
G
Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado.


Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario. 

Non sigo as indicacións para a realización da entrada no blog ou faltan a maioría dos apartados.
A entrada non segue todas as indicacións propostas ou falta algún apartado.
Elaboro todos os apartados pero con pouca autonomía ou creatividade.
Respecto as indicacións propostas para elaborar a entrada e abordo con autonomía e creatividade a tarefa.
Selecciono información que non é pertinente. Non cito as fontes.
Busco e selecciono información, pero non a organizo correctamente. Non cito todas as fontes ou apenas comento para que foron empregadas.
Busco, selecciono e organizo correctamente a información.
Cito todas as fontes e realizo un comentario das mesmas.
Selecciono e obteño información de fontes escritas, segundo criterios de veracidade e pertinencia, diferenciando os feitos das opinións e realizando un comentario completo das mesmas .
Non interpreto o documento  histórico ou non é apropiado. Limítome a nomear datos.
Interpreto o documento histórico pero algún apartado non está correctamente clasificado.
Interpreto e clasifico correctamente o documento  histórico pero non establezo relacións co seu contexto.
Interpreto e clasifico correctamente o documento  histórico, situándoo no seu contexto ou establecendo relacións con outros temas.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario